1. Standard Version
  2. Cross Grip (Kenka-Yotsu)
  3. Cross Grip (Ai-Yotsu)
  4. Sleeve Grip (Kenka-Yotsu)
  5. Sleeve Grip (Ai-Yotsu)
  6. Double Sleeve
  7. Wrong Leg
  8. High Grip Drop
  9. Whizzer Drop