Morote-Gari
Kuchiki-Taoshi
Kibisu-Gaeshi
Kata-Guruma
Obi-Otoshi
Sukui-Nage (Te-Guruma)