Combinations into Ogoshi (Kenka-Yotsu):
1. The Twitch
2. Kosoto
3. Ouchi

Combinations into Ogoshi (Ai-Yotsu)
1. Kouchi
2. Sasae