Kenka-Yotsu
Skipping Kouchi-Gari
Sleeve Kouchi-Makikomi
3-Step Osoto-Gari

Ai-Yotsu
Arm Drag Kouchi-Gake
Arm Drag Osoto-Gari
Tenri Grip Osoto-Gari