Sasae (Sleeve Side)
Sasae (Lapel Side)
Wrong-Leg Sasae
Sacrifice Sasae
Harai-Tsurikomi-Ashi
Tani-Otoshi (Counter)
Tani-Otoshi (Direct Attack)
Ura-Nage
Yoko-Guruma
Daki-Wakare
Sumi-Gaeshi
Hikikomi-Gaeshi