1. Sticky Foot Kosoto (Kenka-Yotsu)
  2. Gill Hook (Ai-Yotsu)
  3. The Twitch (Kenka-Yotsu)
  4. Wrong Leg Kosoto (Counter)
  5. Hugging Kosoto (Underhook)
  6. Hugging Kosoto (Headlock)
  7. Ura-Nage Hybrid