1. Standard Ouchi (Kenka-Yotsu)
  2. Whirling Ouchi (Kenka-Yotsu)
  3. Ken-Ken Ouchi (Kenka-Yotsu)
  4. Driving Leg Drop Ouchi (Kenka-Yotsu)
  5. Attacking Leg Drop Ouchi (Kenka-Yotsu)
  6. Whirling Ouchi (Ai-Yotsu)
  7. Switching Stance Ouchi (Ai-Yotsu)
  8. Georgian Grip Ouchi (Ai-Yotsu)
  9. Arm Drag Ouchi (Ai-Yotsu)
  10. Duck Under/Waist Grab Ouchi (Ai-Yotsu)