Kenka-Yotsu
Ippon-Seoi-Nage
Drop Ippon-Seoi-Nage
Sode-Tsurikomi-Goshi
Drop Sode-Tsurikomi-Goshi
Soto-Makikomi
Uchi-Makikomi
Drop Uchi-Makikomi
Side Takedown
Koshi-Guruma
Sasae-Tsurikomi-Ashi
Uki-Waza
Sumi-Gaeshi

Ai-Yotsu
Sode-Tsurikomi-Goshi
Wrong-Leg Sasae-Tsurikomi-Ashi
Azeri Pick-Up
Khabarelli
Khabarelli Sasae
Hikikomi-Gaeshi