Sleeve Front (Kenka-Yotsu)
Morote-Seoi-Nage
Tai-Otoshi
Uchimata
Harai-Goshi
Ogoshi
Koshi-Guruma
Tsuri-Goshi
Tsurikomi-Goshi
Leg Block Tomoe-Nage
Yoko-Tomoe-Nage

Sleeve Front (Ai-Yotsu)
Arm Drag Seoi-Nage
Sleeve Tai-Otoshi
Georgian Tsuri-Goshi
Georgian Harai-Goshi
Soto-Makikomi
Osoto-Makikomi

Lapel Front (Kenka-Yotsu)
Ippon-Seoi-Nage
*Side Takedown (Missing)
Sode-Tsurikomi-Goshi
Soto-Makikomi
Koshi-Guruma
Kata-Guruma
Sasae-Tsurikomi-Ashi
Uki-Waza
Sumi-Gaeshi
Yoko-Tomoe-Nage
Wrong Leg Yoko-Tomoe-Nage

Lapel Front (Ai-Yotsu)
Elbow Grip Sode
Wrong Leg Sasae
The Khabarelli
Hikikomi-Gaeshi
Azeri Pick-Up

Sleeve Back (Kenka-Yotsu)
Kouchi-Gari
Osoto-Gari
Sleeve Kouchi-Makikomi

Sleeve Back (Ai-Yotsu)
Sleeve Kouchi-Makikomi
Kouchi-Gake
Arm Drag Kouchi-Gake
Georgian Kouchi-Gari
Cross Grip Osoto-Gari
Tenri Grip Osoto-Gari
Arm Drag Osoto-Gari
Georgian Osoto-Gari
Georgian Tani-Otoshi

Lapel Back (Kenka-Yotsu)
Ouchi-Gari
Kouchi-Makikomi
Ippon-Osoto
Sticky Foot Kosoto
The Twitch
Hugging Kosoto-Gake
Direct Attack Tani-Otoshi
Sambo Tani-Otoshi

Lapel Back (Ai-Yotsu)
Gill Hook (Kosoto)
Whirling Ouchi-Gari
Duck Under Ouchi-Gari
Georgian Ouchi-Gari